குழந்தைகள் தமிழை கற்க ஏதுவான வசதிகளை அமைத்துக்கொடுப்போம்

To provide a conducive environment and resources for Tamil children to learn Tamil

முக்கிய நாட்களில் தமிழ் சமுதாயத்தை ஒருங்கிணைத்து நமது பாரம்பரியத்தை கொண்டாட ஆவன செய்வோம்

To unite the Tamil community on cultural dates to celebrate the rich & diverse heritage

இங்கு வாழ் தமிழ் பேசும் சமூகத்தினரிடையே ஒற்றுமை ஓங்க பாடுபடுவோம்

To foster unity amongst the Tamil speaking community in Melbourne

இங்கு வாழ் தமிழ் பேசும் மூத்த குடிமக்களுக்கு ஆதரவு கூட்டமைப்பை உருவாக்குவோம்

To create a support system for Tamil speaking senior citizens living in Australia

நம் இளம் தமிழ் தலைமுறையினர் எதிர்கால தலைவர்களாக உருவாக்க பாடுபடுவோம்

To nurture and cultivate the next set of dynamic young Tamil Youth leaders in our community

பல்வேறு தமிழ் கூட்டமைப்புகளுக்கிடையே கருத்துபரிமாற்றம் நிகழ முனைவோம்

To champion the exchange of ideas amongst the various Tamil groups

இங்குவாழ் தமிழர்களின் குரலாகவும் தமிழ் சமூகத்திற்கும் அரசுக்குமிடையே பாலமாய் இயங்குவோம்

To be the Voice of the Tamil community and be a bridge between the community and Government

தேவைபடும் நேரங்களில் ஆஸ்திரேலிய பெருஞ்சமூகத்திற்கு தோள் கொடுப்போம்

To give back to the community at large whenever the need arises

இன்னல்படும் இங்குவாழ் தமிழ் பெண்களுக்கு உதவி கூட்டமைப்பு ஒன்றை உருவாக்குவோம்

To create a support system for distressed Tamil women

பொது நூலகங்களிலுள்ள தமிழ் ஊடகங்களின் வளத்தை மேம்படுத்த உதவுவோம்

To facilitate the augmentation of Tamil resources in public libraries

 • இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி 
  வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு

  The whole design of living in the domestic state and laying up (property) is (to be able) to exercise the benevolence of hospitality

 • பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
  அணியென்ப நாட்டிவ் வைந்து

  Freedom from epidemics, wealth, produce, happiness and security are the five ornaments of a kingdom

 • ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுஅல்லது
  ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு

  Give to the poor and live with praise, there is no greater profit to man than that

 • ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல்
  நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு

  Is there indeed a means of livelihood that can bestow happiness on gamblers who gain one and lose a hundred?

 • செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
  செயற்கரிய செய்கலா தார்

  The great do things that is difficult to be done, and the small are people who cannot do those

 • அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு

  As the alphabet “A” is the first of all alphabets, so is eternal God, the first in the world

 • கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால் 
  தோட்கப் படாத செவி

  The ear which has not been bored by instruction, although it hears, is deaf.

 • தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து 
  மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது

  That their children should possess knowledge is more pleasing to all men of this great earth than to themselves

 • துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு  துப்பாய  துவும்  மலை

  Rain produces food and is itself food

 • எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
  கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு

  Letters and numbers are the two eyes of a man

 • கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக

  Learn thoroughly whatever one may, and let ones conduct be worthy of that learning

 • ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச் 
  சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்

  The mother who hears her child called "a wise one" will rejoice more than she did at his birth

 • ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக அதுபொருள்
  போற்றி வழங்கு நெறி

  Know the measure of your ability and give accordingly, such giving is the way to preserve your property

 • காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது

  A favour conferred in the time of need, though it be small, it transcends the earth in value 

 • குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்மழலைச்சொல் கேளா தவர்

  The pipe is sweet, so is the lute, to those who have not heard the babble of their own children

 • தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே நாவினாற் சுட்ட வடு

  A wound caused by fire will heal, but wound caused by harsh words will never heal

 • அற்றால் அறவறிந்து உண்க அஃதுடம்பு
  பெற்றான் நெடிதுய்க்கும் ஆறு

  If one's food has been digested by eating in moderation; that is the way to prolong the life of an embodied soul.

 • நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது  அன்றே மறப்பது நன்று

  Never forget good things done to you, it is best to forget bad things done to you the very moment

 • இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண நன்னயம் செய்து விடல்

  The punishment to those who do evil is to show them kindness and forget the evil deed done unto you

 • முயற்சி திருவினை யாக்கும் முயற்றின்மை இன்மை புகுத்தி விடும்

  Idleness will bring poverty

© 2013 Tamilar.org.au | Incorporation #A0056972 | ABN #20 893 570 283